Welkom

Wij bieden een multiprofessioneel overlegforum voor alle zorgverleners die instaan voor een hoogstaande kwalitatieve zorg aan patiënten met nood aan een intravasculaire toegangsweg. Wij willen een efficiënte communicatiestructuur voor kennisuitwisseling tussen zorgverleners onderling organiseren. Deze kennisuitwisseling willen we ook met de industrie onderhouden.

Mikpunt

onze doelstellingen

M ultidisciplinariteit
I ntravasculaire katheters
K atheter: assessment – plaatsing – nazorg
P roductinformatie
U ithangbord / Userinterface: communicatie gebruikers en producenten
N etwerking: samenbrengen / samenwerking / kennisdeling
T heoretisch onderbouwd: opleiding / onderzoek / evidence based

Ontdek

meer informatie over onze